h22 logo
HBG_100_3670.jpg

Uppföljningsmodell för livskvalitet i kommuner

RISE utvecklar ett mätverktyg och en uppföljningsmodell för livskvalitet i samarbete med Helsingborgs stad. Målet är att utveckla ett mätverktyg för mer välriktade, nyanserade och ändamålsenliga beslutsunderlag för prioritering av insatser mot ökad och mer jämlik livskvalitet för alla Helsingborgare.

I och med vidareutvecklingen av Helsingborgs livskvalitetsprogram efterfrågas en uppföljningsmodell av livskvalitet som bryter ny mark. Baserat på RISE mättekniska expertis utvecklas därför en uppföljningsmodell som bygger på principer för kvalitetssäkrade mätningar och kan erbjuda ett förbättrat, nyanserat beslutsunderlag för insatser mot ökad och mer jämlik livskvalitet i Helsingborgs stad. Detta för att underlätta verksamhetsplanering för politiker och tjänstepersoner inom staden men även för att lägga grunden för ett användarvänligt och kommunikativt verktyg som kan användas för nationell och internationell jämförelser.

Projektets ansats grundar sig på behovet av att förstå livskvalitet på ett flerdimensionellt sätt där både objektiva och subjektiva dimensioner bidrar till att skapa en överskådlig bild över de många aspekter som livskvalitet består av. En utgångspunkt är att mäta både individers samlade livskvalitet och samhällets förutsättningar för fortsatt livskvalitet. Med sitt påbörjade livskvalitetsarbete och sin ambition att öka invånarnas livskvalitet fungerar Helsingborg som en första viktig testbädd av hur livskvalitet kan mätas, följas upp och styras mot. Samarbetsprocessen mellan RISE och Helsingborgs Stad bidrar i det större perspektivet till experimentell utveckling och innovation inom offentlig policy och adderar därmed ny tillämpad kunskap till forskningsområdet inom livskvalitetsfrågor.

Arrangörer

riselogga_webb2_0-360x203-1-300x169.png

Miljöförvaltningen

Stadsledningsförvaltningen

url

Läs mer om RISE på h22.seri.se

Dela på

  • Hälsa, livskvalitet och socialt välmående
  • Stadsutveckling

MITT H22

info

följ oss